Ma'kor Chajiem is een Messiaanse gemeenschap.

Wij geloven dat Jeshoea, dat is de Hebreeuwse naam voor Jezus, als Messias voor ons op aarde gekomen is en dat Hij de Zoon van God is die plaatsvervangend voor onze zonden is gestorven.

Tevens weten en belijden wij dat de belofte van de Heer onze God voor Zijn volk Israël niet veranderd is. Het blijft Gods volk en wij, mensen uit de volkeren, die in Zijn naam gelovigen genoemd worden, zijn volgens het bijbelboek Romeinen geënt als takken op de edele olijf (Rom. 11:17). Voor ons vormen zowel het ‘oude’ als het ‘nieuwe’ testament een onverbrekelijke eenheid, tezamen zijn zij Gods geïnspireerde Woord.

Elke tweede en vierde shabbat van de maand vieren wij ’s ochtends een eredienst met elkaar. We bidden het Adon Olam en het Amidah en heffen de Torahrol.

Gods Torah (onderwijzing) is belangrijk, Jeshoea wijst hier voortdurend op. Gods Torah is eeuwig en er zal geen tittel of jota van vervallen, Jeshoea onderwees de Torah zoals het door de Vader bedoeld was, Hij is de vleeswording ervan, liefde is de vervulling van de Torah, (Rom 13:10).

 


 
 
 

Wij belijden in de eredienst de éénheid van God de Vader, het Sjema, de geloofsbelijdenis van het volk Israël en van Jeshoea (Marc. 12:29-31). Jeshoea verlangt dat wij als Gods kinderen één zullen zijn, net zoals Hij één met Zijn Vader is (Joh. 17:11), totdat de dag aanbreekt dat de Messias het koningschap aan God de Vader overdraagt en wij volmaakt één zullen worden, tot eer van de Schepper die alles in allen zal zijn (1 Cor. 15:24-28).

De Shabbat is een door de Eeuwige onze God ingestelde wekelijkse rustdag. De mens werd door Hem geschapen op de zesde dag en mag met zijn Schepper rusten op de zevende dag, de Shabbat. Naast een rustdag is het tevens een dag om te vieren en ons te verblijden in wat de Eeuwige onze God ons gegeven heeft in Zijn Zoon, die Heer is over de Shabbat (Mat. 12:8).

Wij vieren de bijbelse feesten, zoals Pèsach (pasen), Sjawoe’ot (pinksterfeest), Soekot (loofhuttenfeest) en andere vieringen, waarin we steeds meer van onze bijbelse bronnen gaan ontdekken die laten zien dat de lentefeesten door de Messias vervuld zijn en in de toekomst de najaarsfeesten vervuld gaan worden. De vieringen hebben een Joods karakter, omdat wij volgelingen zijn van een Joodse Messias.